Gilgamesh Ahliya University

Fitness Center

The fitness facilities are located in the sports club building Lagash. It includes free weights, weight training, cardio fitness equipment, fitness lessons and exercise programs designed to suit the needs of members, as well as recreational facilities such as steam baths, sauna and Jacuzzi. The Center provides qualified fitness instructors who supervise activities, offer advice, and answer any questions related to fitness, nutrition and safety.